กันยายน 22, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
สสวท. แถลงข่าวผลการประเมินนักเรียน PISA 2018

สสวท. แถลงข่าวผลการประเมินนักเรียน PISA 2018

Header Ads
Header Ads
Header Ads

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานงานแถลงข่าวผลการประเมิน
PISA
2018 พร้อมด้วย
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และ
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  แถลงข่าวโดย
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานคณะกรรมการ
PISA
แห่งชาติ และ
ศาสตราจารย์
ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) และรองประธานกรรมการสภาบริหารโปรแกรม
PISA
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น
3
อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

                        
 ประเทศไทยได้เข้าร่วมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme
for International Student Assessment หรือ
PISA) ซึ่งริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation
and Development หรือ OECD) วัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 
โดยมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) เป็นผู้ดำเนินงานโปรแกรม
PISA
ในประเทศไทยในฐานะศูนย์แห่งชาติ  โดยประเมินนักเรียนอายุ
15
ปี ซึ่งเป็นวัยที่จบการศึกษาภาคบังคับ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก
3 ปี เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและมุ่งให้ข้อมูลแก่ระดับนโยบาย

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads