ตุลาคม 20, 2020

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Breaking News
อยู่อย่างไม่จน!! มข. ถอดบทเรียนคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อยู่อย่างไม่จน!! มข. ถอดบทเรียนคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Header Ads
Header Ads
Header Ads

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยอาจารย์วีระ ภาคอุทัย  เข้าร่วมโครงการสัมมนาถอดบทเรียนข้าราชการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น หลังการดำเนินงานครบ 1ปี  โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด


อาจารย์วีระ กล่าวว่าการสัมมนาข้าราชการคู่เสี่ยว จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นในฐานะเลขานุการโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น ขับเคลื่อนข้าราชการทั้งจังหวัด จับคู่เสี่ยวครัวเรือนยากจน ตั้งแต่ปี 2562 ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือน 1,174 ครัวเรือน ด้วยการสังเคราะห์ การฝึกฝน พัฒนาอาชีพ จัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของครัวเรือนยากจน


อาจารย์วีระ กล่าวอีกว่า ในการสัมมนาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำเสนอการดำเนินงานโครงการ มข.แก้จน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดำเนินการขับเคลื่อนใน 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และมีการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 250 คน สรุปปัญหาสำคัญของครัวเรือนยากจนในกลุ่มต้องสงเคราะห์ และกลุ่มพัฒนาได้ คือ ไม่มีที่ดินทำกิน ซึ่งแนวทางแก้ไขได้นำเสนอแนวทางดำเนินงานของ มข.แก้จนโมเดล การศึกษาข้อมูลพื้นที่ตามภูมิสังคม การขอใช้ที่สาธารณะในการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้ ส่วนปัญหาการทำงานของข้าราชการคู่เสี่ยวที่สำคัญ คือ งบประมาณดำเนินงานจำกัด บุคลากรไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งผลการสัมมนาครั้งนี้จะได้สรุปรายงานเสนอผู้บริหารได้รับทราบปัญหาเชิงประจักษ์และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานแก้ไขปัญหาในเชิงรุกต่อไป

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Header Ads
Header Ads
Header Ads