พฤศจิกายน 27, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
คณะกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย เลือก ดร.จรรยา พาบุ รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี สาขาพัฒนาการศึกษา จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย เลือก ดร.จรรยา พาบุ รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี สาขาพัฒนาการศึกษา จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

Header Ads
Header Ads
Header Ads

วันที่ 21 ส.ค. 2563 ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาการศึกษา แก่ว่าที่ ร.ต.จรรยา พาบุ ซึ่งได้รับการ คัดเลือกจากคณะกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ให้เป็นผู้รับรางวัล “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย”
“การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาการพัฒนาการศึกษา ฯ แก่ว่าที่ ร.ต.จรรยา พายุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ซึ่งเป็นผู้รับรางวัล “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย” ครั้งนี้ เป็นการประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ว่าที่ ร.ต.จรรยา ได้อุทิศตนด้วยความเสียสละ เป็นผู้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดและยอมรับต่อสาธารณชน นับได้ว่าจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะสร้างแรง บันดาลใจให้มีผู้ทำความดีเพิ่มมากขึ้น และส่งผลดีต่อสังคมไทยในระยะยาว” ดร.ชัยวัฒน์ กล่าว


ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย กล่าวว่า การมอบรางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทำการคัดเลือกบุคคลที่ได้อุทิศตนที่ทำคุณประโยชน์ และมีผลงานดีเด่นในด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศ


“สำหรับการสรรหาบุคคลเพื่อรับรางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ในครั้งนี้ มูลนิธิ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้น 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกลั่นกรอง และคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียด รอบคอบ และโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกลั่นกรองได้พิจารณาเอกสารข้อมูลประวัติผลงานและคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น รวมทั้งได้ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงทั้งจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชาชีพ โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย เป็นประธาน จนกระทั่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกว่าที่ ร.ต.จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ให้เป็น ผู้รับรางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ในฐานะบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาการศึกษา ” ดร.ชัยวัฒน์ กล่าวด้วยว่าที่ ร.ต.จรรยา พาบุ เป็นผู้ที่ได้พัฒนาระบบและวางแนวทางการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ทำให้ โรงเรียนและนักเรียนประสบผลสำเร็จทั้งด้านวิชาการ และอาชีพ และที่สำคัญทำให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม ให้ความร่วมมือ สนับสนุนให้กำลังใจ และให้โอกาสแก่คณะครูที่ร่วมงานได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่อง


นอกจากนี้ ว่าที่ ร.ต.จรรยา ยังเป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อนักเรียน โรงเรียน สังคม และส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เป็นผู้ที่ทุ่มเทอุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีผลงานดีเด่นในการประกอบคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีผลงานและความสำเร็จต่างๆ ที่เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งล้วนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานที่มีต่อการพัฒนาระบบการเรียนการสอน การพัฒนาจิตใจ รวมทั้งการยกระดับความเป็นอยู่ของนักเรียนและชุมชน ไม่เฉพาะแต่คณะนักเรียน และครู อาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เท่านั้น แต่เป็นไปอย่างสืบเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ของอาชีพความเป็นครูของ ว่าที่ ร.ต.จรรยา
โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผู้ทำความดีเพื่อสังคมใน 6 สาขา ได้แก่ การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาสังคมเมือง การพัฒนาสังคมชนบท การส่งเสริมดนตรี การส่งเสริมกีฬา และการพัฒนาห้องสมุด โดยที่ผ่านมามูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีแล้ว 3 สาขา คือ 1) รางวัลคุณหญิงแม้นมาส ชวลิต มอบให้แก่ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ในฐานะผู้ทำความดีสาขาพัฒนาห้องสมุด 2) รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ มอบให้แก่นางอุทิศ พุทธสุด สมใจ ในฐานะผู้ทำความดีสาขาการพัฒนาสังคมเมือง และ 3) รางวัลมีชัย วีระไวทยะ มอบให้แก่กลุ่มเครือข่ายอินแปง ผู้ทำความดีสาขาการพัฒนาสังคมชนบท.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads