พฤศจิกายน 27, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
น้ำพระทัย “ในหลวง” พระราชทานเงินช่วยเหลือสถานศึกษา รร.ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1-5

น้ำพระทัย “ในหลวง” พระราชทานเงินช่วยเหลือสถานศึกษา รร.ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1-5

Header Ads
Header Ads
Header Ads

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานเงินช่วยเหลือสถานศึกษา รร.ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1-5

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งหลังจากภารกิจเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยแล้วเสร็จ เมื่อมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่ง อาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินและแนวทางการดำเนินงานในการใช้จ่ายเงินพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกำหนด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1(สพป.ขอนแก่น เขต 1 ) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยมี นายบุญเย็น โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผู้บริหาร สถานศึกษา ,คณะครู, เจ้าหน้าที่ ,บุคลากรทางการศึกษา สพป.เขต1 -5 ร่วมรับมอบ

 

นายบุญเย็น โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งหลังจากภารกิจเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยแล้วเสร็จ เมื่อมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่ง อาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินและแนวทางการดำเนินงานในการใช้จ่ายเงินพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกำหนด และการอนุมัติจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันและการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษาพ.ศ.2552 ทั้งนี้ หากมีเงินเหลือจ่าย ขอให้สถานศึกษาส่งคืนให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมส่งคืนให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

 

นายบุญเย็น กล่าวอีกว่า โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1-5ได้รับการจัดสรรเงินพระราชทานเป็นเงินทั้งสิ้น 1,489,110 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็นแต่ละเขตดังนี้ 1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับจัดสรร จำนวน 3 โรงเรียนแบ่งเป็นเงิน 87,640 บาท 2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้รับจัดสรร จำนวน 1 โรงเรียนเป็นเงิน 23,100 บาท 3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้รับจัดสรร จำนวน 33 โรงเรียนเป็นเงิน 977,550 บาท 4. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้รับจัดสรร จำนวน 10 โรงเรียนเป็นเงิน 400,820 บาท.

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่ท่านบุญเย็น โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้กล่าวรายงานไปแล้วนั้นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงมีความห่วงใยในความทุกข์ยากลำบากของพสกนิกรของพระองค์ที่เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid 19) ได้รับความเดือดร้อนกันไปทั่วทุกสาขาอาชีพ จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมอบเงินส่วนพระองค์เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือที่กักตัว หรือสถานที่พักคอย ขอให้โรงเรียนที่ได้รับเงินพระราชทานฯดังกล่าวได้นำไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านและให้ยึดตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการโรงเรียน และชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ด้านนายสมคิด กัญญาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1-5 ที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 47 โรงเรียน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ อย่างหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประชาชนในพื้นที่ ขอพระราชทานกราบบังคมเบื้องพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทุกคนสืบไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads