พฤษภาคม 16, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
ปรับใหม่ให้ทันยุค! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น มีมติแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้แก่สมาชิก

ปรับใหม่ให้ทันยุค! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น มีมติแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้แก่สมาชิก

Header Ads
Header Ads
Header Ads

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น มีมติแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์

คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิกแต่บนพื้นฐานความมั่นคงของสหกรณ์มีมติยกเลิกการกำหนดอายุดังกล่าว ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยกู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือน รวมเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีสารถึงมวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และผู้แทนสมาชิก เนื้อหาพอจับใจความได้ว่า

“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”

 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก ที่รักและเคารพทุกท่าน

 

ช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราทุกคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันและป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ CORONA VIRUS 2019 (COVID 19)ในที่สุดก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีในนามคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการขอฝากความรักและความห่วงใยไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่าน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิกแต่บนพื้นฐานความมั่นคงของสหกรณ์ ขอแจ้งข่าวดีไปยังสมาชิกผู้อาวุโสทุกท่าน หลักเกณฑ์เดิม ได้กำหนดสิทธิการกู้สำหรับสมาชิกที่อายุตั้งแต่ 56 ปี ขึ้นไป โดยกำหนดอายุ 56 ปีกู้ได้ไม่เกิน 2,600,000 บาท อายุ 57 ปีกู้ได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท อายุ 58 ปีขึ้นไปกู้ได้ไม่เกิน 2,200,000 บาท คณะกรรมการดำเนินการ จึงมีมติยกเลิกการกำหนดอายุดังกล่าว ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยกู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือน รวมเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท นอกนั้นคงเดิม และแจ้งข่าวไปยังน้องๆพนักงานราชการที่มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ให้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบสามารถยื่นสมัครได้ค่าธรรมเนียมสมัคร 100 บาทเจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลไว้เมื่อนายทะเบียนตอบรับทราบการแก้ไขข้อบังคับ คณะกรรมการดำเนินจะได้พิจารณาอนุมัติพวกเราต่อไป รายละเอียดแบบฟอร์มและหลักฐานติดต่อได้ที่สหกรณ์หรือดูจาก Website ของสหกรณ์ครับ

 

คณะกรรมการทุกท่านตระหนักในความรับผิดชอบและดำเนินการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับมวลสมาชิก บนพื้นฐานความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของสกรณ์ของเรา

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads