พฤศจิกายน 27, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
เทิดไท้วันแม่ 12 สิงหาฯ “ซอนต้าขอนแก่น มอบทุนการศึกษา สร้างปัญญาสู่สังคม”

เทิดไท้วันแม่ 12 สิงหาฯ “ซอนต้าขอนแก่น มอบทุนการศึกษา สร้างปัญญาสู่สังคม”

Header Ads
Header Ads
Header Ads

สโมสรซอนต้าขอนแก่น ต้นบุญมอบทุนการศึกษาสร้างปัญญาสู่สังคม เทิดไท้วันแม่

สโมสรซอนต้าขอนแก่น ร่วมกับพระอาจารย์ขาว วัดป่าคำแคนเหนือ ศิษย์ยานุศิษย์ และทุกภาคส่วน ต้นบุญ ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 568 ทนุให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา พระภิกษุสามเณร ตั้งแต่ระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น สร้างปัญญาสู่สังคม เทิดไท้วันแม่


เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 9 ส.ค.ที่ ร.ร.บ้านโนนบ่อ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) ป.ธ.๙ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสร้างปัญญาสู่สังคม เพื่อเป็นบ่อเกิด ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มองเห็นคุณค่าของการศึกษาได้สละทุนทรัพย์ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนจึงเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนดีของชาติสืบต่อไป และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายศุภโชค สันเสนาะ ปลัดอาวุโส อ.พระยืน นายประมูล พรหมกรรณ ผอ.ร.ร.บ้านโนนบ่อ นางนันทกา ขันตีแก้ว นายกสโมสรซอนต้าขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการสโมสรซอนต้าขอนแก่น ผศ.เฉลิมเกียรติ มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา ผช.คณบดีฝ่ายพัฒนา อาจารย์พราวพรรณ ผลบุญ ผช.คณบดี ฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. นิสิตนักศึกษา พระภิกษุ สามเณร และนักเรียนร่วมงาน
ในการนี้มีพระครูวินัยธร พงศธร คมฺภีรธมฺโม (แก้วลาน) ดร.เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างผู้ให้ กับผู้รับ ทำงานสงเคราะห์พัฒนาโดยตรงไปยังนักเรียนนักศึกษา ให้ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจที่ดีระหว่างชุมชนโรงเรียนและผู้ปกครองสืบต่อไป

นางนันทกา ขันตีแก้ว

นางนันทกา ขันตีแก้ว นายกสโมสรซอนต้าขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้ทางสโมสรซอนต้าขอนแก่นได้รวบรวมทุนจากสมาชิกฯ สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน วงเงิน 40,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี หลักๆของสโมสรซอนต้าขอนแก่น มีภารกิจคือ ป้องกันการท้องไม่พร้อมทั้งยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง อีกทั้งในเรื่องของการฝึกอาชีพสตรี โดยเฉพาะสตรีที่ด้อยโอกาส นี้คือ 3 วัตถุประสงค์หลักๆของสโมสรซอนต้าขอนแก่น ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ ทางสโมสรซอนต้าขอนแก่นร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมบริจาคสิ่งของตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้ง เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบ้านแคนทอง

อีกครั้งที่ผ่านมาเป็นประจำทุกปีต้องมีการเลี้ยงผู้ต้องขังหญิง ในทัณฑสถานหญิงจังหวัดขอนแก่น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่ของทุกปี แต่ปีนี้ติดขัดตรงที่มีโรค covid-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของ ให้กับผู้ต้องขังหญิงได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางสโมสรซอนต้าขอนแก่น ยังคงรับใช้ อยู่เคียงข้าง สังคม ช่วยเหลือสังคมอยู่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องต่อไป

พระครูวินัยธร พงศธร คมฺภีรธมฺโม (แก้วลาน) ดร.

ด้านพระครูวินัยธร พงศธร คมฺภีรธมฺโม (แก้วลาน) ดร. กราบเรียนถวายรายงานประวัติความเป็นมาในพิธีมอบทุนการศึกษาสร้างปัญญาสู่สังคมดังนี้การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและเป็นและจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์การที่สังคมชุมชนและผู้มีจิตศรัทธาได้มองเห็นคุณค่าของการศึกษาได้สละทุนทรัพย์ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนจึงเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนดีของชาติสืบต่อไปวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้

พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความคิดและสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองให้มีโอกาสในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน ตลอดจนเพื่อให้มีผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมโดยมีพระครูวินัยธร พงศธร คมฺภีรธมฺโม (แก้วลาน) ดร. ได้เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างผู้ให้กับผู้รับทำงานสงเคราะห์พัฒนาโดยตรงไปยังนักเรียนนักศึกษา และเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ให้มีโอกาสทางการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีระหว่างชุมชนโรงเรียนและผู้ปกครองจำนวนผู้เข้ารับทุนการศึกษาระดับพัฒนาเด็กเล็ก ทุนระดับอนุบาลศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 528 ทุน ทุนละ 500 บาท และระดับอุดมศึกษา จำนวน 39 ทุน ทุนละ 2,000 บาท แบ่งเป็นทุนละ 500 บาท จำนวน 528 ทุน ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 29 ทุน รวมเป็น 568 ทุน รวมปัจจัยทั้งสิ้น 344,000 บาท.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads