กันยายน 22, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
“การศึกษายุคโควิด19” สภา มข.ย้ำ “บทบาทสถานศึกษาระดมความคิด ช่วยสังคม”

“การศึกษายุคโควิด19” สภา มข.ย้ำ “บทบาทสถานศึกษาระดมความคิด ช่วยสังคม”

Header Ads
Header Ads
Header Ads

นายกสภาฯ ชู Health Tech วิเคราะห์ และวิจัย เกิดโครงการมาตรการที่ช่วยประชาชน ช่วยรัฐเอกชน ย้ำการแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนต้องมาก่อน  อธิการบดีดัน Telehealth ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์ผ่านระบบโทรคมนาคม ติดตามผลและทำการรักษาที่บ้านได้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดันสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยจ้างงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนในพื้นที่  20 อัตรา   ดำเนินการกว่า 3,000 ตำบลทั่วประเทศ  โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดความยากจน ย้ำเราต้องผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากนี้ ไปด้วยกัน

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ที่ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดการประชุมร่วม ภายใต้งาน Meeting the Challenges of 2021: Going Beyond the Cocoon of KKU Campus โดยการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง Meeting the Challenges of 2021: Going Beyond the Cocoon of KKU Campus  ต่อมาบรรยายเรื่อง พัฒนาการและแนวโน้มของวิกฤตการณ์ COVID – 19 และบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการช่วยเหลือสังคม,ส่วน รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  บรรยายการใช้ข้อมูล (Tech-based และ Human-based) สำหรับการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนการบรรยายด้านความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต โดย ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และในระดับชาติ ให้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อสถานศึกษาและชีวิตประจำวันของประชาชนทั้งในภาครัฐและเอกชน และได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร ในภาวะวิกฤตดังกล่าว ตลอดจนแสวงหาโอกาสเพื่อช่วยเหลือ พัฒนา แก้ไขปัญหาของสังคมในภาวะต่าง ๆ ในอนาคต
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยฯ  มีความประสงค์จะร่วมมือกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอย่างโปร่งใส  โดยต้องดำเนินการจัดประชุมเช่นนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสนองจุดประสงค์ ขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา ทั้งในระดับบุคคล จนถึงระดับเศรษฐกิจ โดยหัวข้อจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยถือเป็นสิ่งที่สามารถกำหนดกฎระเบียบ แนวทางในการดำเนินชีวิต  แนวทางการบริหารงาน อันมีผลสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกคน


“ เทคโนโลยีจะสร้างความจริงมากขึ้น จนกระทั่งความสำคัญของความเชื่อลดลง เราต้องมีหน้าที่ในการสร้างความจริง เพื่อไม่ให้หลงไปกับความเชื่อ ด้วยสถานการณ์แบบนี้การดูแลตนเองก็มีความสำคัญ เพราะปัจจุบันมีความเสี่ยงจากโรคต่าง ๆ Health Tech (เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ) จึงได้ถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงของสุขภาพ ซึ่งความเดือดร้อนของคนไทยก็มีความแตกต่างกันมาก ทั้งความต่างทางอาชีพ รายได้ ต่างชนชั้น มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งการใช้ Health Tech เป็นการแทนวิธีทำงานเดิมให้กลายเป็นรูปแบบใหม่   วิธีการที่ดีที่สุดคือการสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาใหม่ ต้องมีความแม่นยำ ชัดเจน Real-time เชื่อว่า data analysis (การวิเคราะห์ข้อมูล) จะช่วยให้โครงการของภาครัฐสามารถตอบสนองการแก้ปัญหาและความต้องการของชุมชนได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งโครงการและมาตรการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองด้วย โดยขึ้นอยู่กับการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ที่สำคัญต้องเป็นโครงการมาตรการที่ช่วยประชาชน อยากให้สิ่งที่ทำช่วยชาวบ้าน และช่วยตำบลได้อย่างแท้จริง นักวิจัยสามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นมีเขียนรายงานวิจัยได้  เพื่อให้ประชาชนได้รักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และสร้างความเป็นปึกแผ่นของสังคม เพื่อผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากนี้ ไปด้วยกัน”  นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าว


ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อธิบายถึงสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ว่ามีแนวโน้มว่าสำหรับการระบาดที่อาจลดลง เนื่องจากทั่วโลกกำลังเร่งพัฒนาวัคซีนเพื่อให้สามารถใช้ได้ผลจริง ซึ่งวัคซีนได้รับการนำเข้าของประเทศไทยต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย และสามารถจัดเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังได้เผยถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ทั้งการบริการแก่ชุมชน โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นหน่วยคัดกรองผู้ป่วยและให้บริการด่านหน้า มีมาตรการสำหรับการดูแลนักศึกษา อาทิ การจัดสรรเงินทุนการศึกษา การสนับสนุนการเรียนออนไลน์  เพิ่มอัตราการจ้างงาน เปิดโอกาสผ่อนชำระค่าธรรมเนียม เป็นต้น  ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการติดตามผลการรักษา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดมากยิ่งขึ้น เช่น Telehealth การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการแพทย์ผ่านระบบโทรคมนาคม โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลหรือสถานรักษาพยาบาลต่าง ๆ  เพื่อเป็นการติดตามผลการรักษาอีกวิธีหนึ่ง โดยสามารถติดตามผลและทำการรักษาที่บ้านได้ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว


ส่วน ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้อธิบายถึงสาระสำคัญของการนำชุดข้อมูลของชุมชนมาประกอบสร้างให้กลายเป็นฐานข้อมูลใหญ่ (Big Data) ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยเน้นการพัฒนาระบบที่มีความเชื่อมโยงและสามารถวิเคราะห์ได้ เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาชุมชนด้วยนวัตกรรมเชิงพื้นที่อย่างเหมาะสม การยกระดับการพัฒนาชุมชนสามารถเกิดความร่วมมือได้จากทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการข้อมูลส่วนนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เปิดเผยว่า “บทบาทของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัย สามารถการตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตหลายด้าน ทั้งในทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และด้านการพัฒนาคนในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโรคโควิด-19 สามารถดำเนินการได้เนื่องด้วยความพร้อมของทางกระทรวงฯ และมหาวิทยาลัย ในส่วนของกำลังคน องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพยากรอื่น ๆ และเครือข่ายที่มีความครอบคลุม ทั้งจากสถานการณ์ยังได้ดำเนินโครงการในการจ้างงานใน 2 ระยะ สิ่งนี้ซึ่งได้นำมาต่อยอดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ดำเนินการจ้างงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนในพื้นที่  20 อัตรา   ดำเนินการกว่า 3,000 ตำบลทั่วประเทศ  โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดความยากจนโดยมีเป้าหมายหลักคือการลดความยากจนแบบมีเป้าหมาย ในแต่ละตำบลต้องมีการจ้างงาน 20 อัตรา ทั้งการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชาชนในพื้นที่ และนักศึกษา โดยสิ่งนี้สามารถตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนภายในชุมชนได้” รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads