ตุลาคม 28, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
เรียนล่วงหน้า ป.โท (KKBS Pre M) ‘เรียนก่อน จบก่อน’ มข. เดินหน้าเปิดมิติใหม่การศึกษา เปิดหลักสูตร Pre-degree

เรียนล่วงหน้า ป.โท (KKBS Pre M) ‘เรียนก่อน จบก่อน’ มข. เดินหน้าเปิดมิติใหม่การศึกษา เปิดหลักสูตร Pre-degree

Header Ads
Header Ads
Header Ads

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (KKBS Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรเรียนปริญญาโทแบบสะสมหน่วยกิต KKBS PRE – MASTER DEGREE โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม ซึ่ง เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไปสามารถมาพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New Entrepreneur) และการสร้างธุรกิจเริ่มต้น (Startup) พร้อมรับประกาศนียบัตรสามารถนำไปเทียบโอนปริญญาบัตร ในระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัยพานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (แบบรายวิชา)ภายใต้โครงการ “ผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งเกิดด้วยความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะนิติศาสตร์ และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัยพานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข

โดยมี รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. พร้อมด้วยรศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มข.ตัวแทนผศ. กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มข. ร่วมกล่าวรายงานความเป็นไปวัตถุประสงค์ในการจัดการปฐมนิเทศฯในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา,รศ.นสพ.ดร.ชูชาติ กมล เลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ,รศ. ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ,ผศ.ณัฐ พัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา, นายประกิต ทองแท่งไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ตัวแทนจาก 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น และสื่อมวลชน ร่วมงาน

 

โดยเล็งเห็นความจำเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้กับนักกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแผนการเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรรวมทั้งสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับรูปแบบของหลักสูตร โดยลักษณะการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้น เป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชา เน้นการเรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงจากภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 5 รายวิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต ได้แก่ วิชาภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การสำหรับผู้ประกอบการ, วิชาการเงินผู้ประกอบการและการบัญชีบริหาร, วิชาการจัดการกลยุทธ์ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ, วิชาสัมมนาทางการเป็นผู้ประกอบการ พาณิชย์นและนวัตกรรม และวิชาการสร้างธุรกิจใหม่

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก มีบทบาทหน้าที่ในการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืน โดยบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด KKU Transformation ได้มีการกำหนดทิศทางในการบริหารมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสรีภาพทางความรู้และการเข้าถึงแหล่งความรู้ซึ่งรวมไปถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลสู่สังคม

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน และประชาชน ซึ่งมีแนวคิดหลัก คือ พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm Curriculum) ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) และเน้นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: OBE) โดยเน้นให้มีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่เพียงพอ ปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ เน้นทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต และที่สำคัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งหวังที่จะสร้างหลักสูตรสำหรับประชาชนเพื่อรองรับเทคโนโลยีในการทำงานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยจัดการเรียนรู้เป็นชุดวิชา ซึ่งมีทั้งที่ต้องการปริญญา (Degree) และไม่ต้องการปริญญา (Non-Degree) สามารถเรียนรู้ในหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนในมหาวิทยาลัยและการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งสามารถเรียนได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกคน มีระบบให้ผู้เรียนสามารถสะสมชุดวิชาเพื่อรับปริญญาในภายหลังได้

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวด้วยว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการปรับตัวของการศึกษารูปแบบใหม่ ที่เน้นการบูรณาการเรียนรู้และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสะสมหน่วยกิต (Credit bank) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้สามารถเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาโท โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ขณะที่กำลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) สามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ระยะเวลาการศึกษาน้อยลง

ส่วนรศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มข.กล่าวว่า

สำหรับหลักสูตรนี้ ออกแบบเพื่อที่จะให้นักศึกษาสามารถสะสมความรู้ได้ตั้งแต่ในระดับชั้นปริญญาตรีล่วงหน้าโดยที่ไม่ต้องไปรอหลังจากจบการศึกษาแล้วก็จะเรียนต่อปริญญาโท เพราะฉะนั้นมันก็เลยถูกออกแบบตั้งแต่ต้น ตั้งแต่การการรับนักศึกษาแรกเข้า ซึ่งรับแยกต่างหาก จาก การรับปกติ เพราะฉะนั้น ตัวนักศึกษาเองแล้วก็จะมีความรอบรู้ในประเด็นนี้อยู่แล้วว่าตัวเองจะมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองในด้านการบริหารธุรกิจ ได้ในช่องทางที่แตกต่างจากในสถานศึกษาทั่วไป

รศ.วนิดา กล่าวอีกว่าเพราะในแต่ละสาขาจะถูกพัฒนา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้ของคณะนิติศาสตร์ กับคณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งของหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ที่ร่วมกันออกแบบร่วมกันภายใต้กระบวนการแบบนี้ ทำให้เชื่อว่าในสาขาที่ผ่านกระบวนการเหล่านี้ จะสามารถพัฒนาสกิลอื่นๆนอกเหนือจากทางด้านกฎหมาย จะทำให้ตัว นักศึกษาเองมีโอกาสมีงาน พร้อมทั้งมีโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเอง เข้าสู่ตลาดแรงงาน ที่กว้างกว่าทั่วไป ดังนั้นโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการเริ่มต้นที่เราคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ ซึ่งในอนาคตอาจจะมีโครงการในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกแต่อาจจะเป็นสายอื่นๆตามที่น่าสนใจและก็ตอบสนองตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศต่อไป

ด้านรศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวว่า ในการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา (แบบรายวิชา) ภายใต้โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพทางด้านบริหารธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะนิติศาสตร์ และ หอการค้าจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) แบบสะสมหน่วยกิต (Credit bank) ในหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา (แบบรายวิชา) หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นักศึกษานิติศาสตร์ได้มีโอกาสเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาโท ในวิชาด้านบริหารธุรกิจ คู่ขนานวิชาด้านกฎหมาย นับว่าเป็นบริบทใหม่ของการศึกษาไทย ที่ได้มีการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกัน

รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวเพิ่มเติมว่าโดยเล็งเห็นความจำเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้กับนักกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแผนการเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรรวมทั้งสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับรูปแบบของหลักสูตร โดยลักษณะการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้น เป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชา เน้นการเรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงจากภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 5 รายวิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต ได้แก่ วิชาภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การสำหรับผู้ประกอบการ, วิชาการเงินผู้ประกอบการและการบัญชีบริหาร, วิชาการจัดการกลยุทธ์ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ, วิชาสัมมนาทางการเป็นผู้ประกอบการ พาณิชย์นและนวัตกรรม และวิชาการสร้างธุรกิจใหม่

รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวด้วยว่าสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น(KKBS Lifelong Learning) ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้ ดำเนินการเปิดหลักสูตรแบบแบบสะสมหน่วยกิต (Credit bank) แล้วจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ โครงการเรียนรู้ล่วงหน้าแบบสะสมหน่วยกิต ระดับ ป. ตรี KKBS PRE B (BACHELOR DEGREE)และ หลักสูตรเรียนปริญญาโทแบบสะสมหน่วยกิต KKBS PRE M (MASTER DEGREE) สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรและคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://kkbs.kku.ac.th หรือที่คุณรุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ โทรศัพท์ 0 4320 2401 ต่อ 48037 อีเมล์ rungkh@kku.ac.th

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads