พฤศจิกายน 27, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
คุมเข้มสถานบริการ! “กอ.รมน. ขอนแก่นร่วมจัดระเบียบสังคม ป้องปรามยาเสพติด” ผลยังเรียบร้อยดี

คุมเข้มสถานบริการ! “กอ.รมน. ขอนแก่นร่วมจัดระเบียบสังคม ป้องปรามยาเสพติด” ผลยังเรียบร้อยดี

Header Ads
Header Ads
Header Ads

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๓๐ น. นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการด้านการข่าว พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมปฏิบัตภารกิจในการจัดระเบียบสังคม ณ ที่ว่าการอำเภอเมือขอนแก่น จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยมี นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง รักษาราชการแทน ปลัดจังหวัดขอนแก่น ประธาน ตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และกรมการปกครองได้แจ้งแผนปฏิบัติกรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้สังคมและประชาชนปลอดภัย

Header Ads
Header Ads
Header Ads

Header Ads
Header Ads
Header Ads

จากยาเสพติดรวมทั้งอาชญกรรมในด้านอื่นๆ และดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ควิด – 19) ในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจในร้านดังต่อไปนี้
-โซ่ห่วย
-Derajazz
-Ubar
-99 Vintage
-Roo
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
**********************

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads