ตุลาคม 20, 2020

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Breaking News
กอดยังไม่ทันอุ่น! โยกอีก “หมอชาญชัย” นั่งผอ.รพ.ร้อยเอ็ด หลังเพิ่งเข้าห้องทำงาน ได้ไม่ทันข้ามคืน

กอดยังไม่ทันอุ่น! โยกอีก “หมอชาญชัย” นั่งผอ.รพ.ร้อยเอ็ด หลังเพิ่งเข้าห้องทำงาน ได้ไม่ทันข้ามคืน

Header Ads
Header Ads
Header Ads

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเดินทางไปปฏิบัติราชการในวันที่ 16 ตุลาคม 2563
ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1047 12563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ น 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ที่ นร 0703/ว 5 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2538 ที่ นร 1006/ 7 ลงวันที่ 6 มีนคม 2552 ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 มติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.05/ว 510 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ให้ย้ายข้าราชการ จำนวน 10 ราย วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563
โดยเอกสารแนบท้ายลำดับที่ 1 ปรากฏชื่อ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีนางนาตยา มิลล์ ผอ.รพ.บึงกาฬ รับตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น แทน


หลังจากที่บุคลากร รพ.ขอนแก่น แห่!ต้อนรับนพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล หลังคืนตำแหน่ง ผอ.รพ.ขอนแก่น อีกครั้ง โดยเมื่อช่วงเช้าเวลา 09.19 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ รพ.ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ได้เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่ห้องพิธีสงฆ์เชษฐ์โชติศักดิ์, อนุสาวรีย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ), ศาลพระพุทธโคดม สมเด็จหลวงพ่อองค์ดำ และศาลพระพรหม หน้าอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากนั้นเดินเข้าห้องทำงานผู้อำนวยการฯ และกระพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายเพล ณ บ้านพักผู้อำนวยการ ภายใน โรงพยาบาลขอนแก่น
หลังจากนั้นช่วงเที่ยงแวดวงสาธารณสุขมีการแชร์ผังการแต่งตั้งโยกย้ายระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) ปี 2563 ลงนามโดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เพิ่มสรุปรวมทั้งสิ้น 10 ราย รายละเอียดผู้ได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้


1.นพ.กมล แซ่ปึง รองแพทย์ฯ รพ.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ แต่งตั้งเป็นผอ.รพ.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ 2.พญ.นาตยา มิลส์ ผอ.รพ.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ ย้ายเป็นผอ.รพ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น 3.นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น ย้ายเป็นผอ.รพ.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด 4.นพ.เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ รองแพทย์ฯ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ สสจ.นราธิวาส แต่งตั้งเป็นผอ.รพ.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี 5.นพ.สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผอ.รพ.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี ย้ายเป็นผอ.รพ.ตรัง สสจ.ตรัง 6.พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรัง สสจ.ตรัง ย้ายเป็นผอ.รพ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี 7.นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สสจ.ตาก ย้ายเป็นผอ.รพ.สุโขทัย สสจ.สุโขทัย 8.พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผอ.รพ.สุโขทัย สสจ.สุโขทัย ย้ายเป็นผอ.รพ.ลำพูน สสจ.ลำพูน 9.นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผอ.รพ.ลำพูน สสจ.ลำพูน ย้ายเป็นผอ.รพ.ลำปาง สสจ.ลำปาง และ10.นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผอ.รพ.ลำปาง สสจ.ลำปาง ย้ายเป็นผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สสจ.ตาก
สืบเนื่องมาจากกรณีมีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 624/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 สั่งให้นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มาปฏิบัติราชการที่กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสรารณสุข และตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1486/2563 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สั่งให้ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพยากรกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 อีกหน้าที่หนึ่ง
เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลการสอบสวน เพื่อให้การบริหารงาน และสอบสวนผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การบริหารงานของส่วนราชการสามารถดำเนินงานได้อย่างเรียบร้อย เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายจึงเห็นควรให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการทางสังกัดเดิม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ต.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงให้ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล กลับไปปฏิบัติราชการทางสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้ลงนามคำสั่ง นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads