ตุลาคม 20, 2020

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Breaking News
คืนตำแหน่ง! หมอชาญชัย รับ ผอ.รพ.ขอนแก่น อีกครั้ง ปชช. แห่ต้อนรับอื้อ

คืนตำแหน่ง! หมอชาญชัย รับ ผอ.รพ.ขอนแก่น อีกครั้ง ปชช. แห่ต้อนรับอื้อ

Header Ads
Header Ads
Header Ads

เมื่อเวลา 09.19 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ รพ.ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ได้เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่ห้องพิธีสงฆ์เชษฐ์โชติศักดิ์, อนุสาวรีย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ), ศาลพระพุทธโคดม สมเด็จหลวงพ่อองค์ดำ และศาลพระพรหม หน้าอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากนั้นเดินเข้าห้องทำงานผู้อำนวยการฯ และกระพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายเพล ณ บ้านพักผู้อำนวยการ ภายใน โรงพยาบาลขอนแก่น


นพ.ชาญชัย กล่าวสั้นๆ ถึงการกลับเข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลขอนแก่นอีกครั้ง รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายด้วยดี ทุกคนยินดีกับการกลับมาของตน ส่วนเรื่องการถูกตั้งกรรมการสอบหรือคดีความต่างๆ นั้น ยังอยู่ในกระบวนการตามกฎหมาย แต่การทำงานในฐานะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่นก็ต้องเดินหน้าต่อ เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่เข้ารับบริการทางด้านสุขภาพ ด้านภารกิจสำคัญอันดับแรกต่อจากนี้ไป ของ นพ.ชาญชัย คือการเดินหน้าสานต่อนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ การดูแลรักษาระดับปฐมภูมิ โดยบทบาทสำคัญของโรงพยาบาลขอนแก่นคือการเป็นหน่วยงานด้านการแพทย์ชั้นสูง ที่ทำไว้ทั้งการเปลี่ยนไต การดูแลโรคเกี่ยวกับสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดหัวใจ ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่นได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลจะพัฒนาการบริการให้ดีขึ้นต่อไป
สืบเนื่องมาจากกรณีมีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 624/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 สั่งให้นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มาปฏิบัติราชการที่กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสรารณสุข และตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1486/2563 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สั่งให้ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพยากรกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 อีกหน้าที่หนึ่ง


เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลการสอบสวน เพื่อให้การบริหารงาน และสอบสวนผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การบริหารงานของส่วนราชการสามารถดำเนินงานได้อย่างเรียบร้อย เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายจึงเห็นควรให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการทางสังกัดเดิม


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ต.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงให้ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล กลับไปปฏิบัติราชการทางสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้ลงนามคำสั่ง นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads