ตุลาคม 20, 2020

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Breaking News
“ประภัตร” ลงพื้นที่แก่นน้ำต้อนโมเดล เร่งแก้ปัญหาแล้งได้ไง ฝนก็ตก-พายุก็เข้า!

“ประภัตร” ลงพื้นที่แก่นน้ำต้อนโมเดล เร่งแก้ปัญหาแล้งได้ไง ฝนก็ตก-พายุก็เข้า!

Header Ads
Header Ads
Header Ads

รมช.ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังปัญหาอุปสรรคและความคืบหน้าแก่งน้ำต้อน แก้มลิงรับน้ำและเก็บกักน้ำ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำแก่นน้ำต้อนโมเดลโดย พาคีเครือข่ายผู้นำอปท. ประกอบด้วย เทศบาลเมืองเก่า ,อบต.ดอนช้าง และ อบต.บ้านหว้า ผู้พลักดับและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของ คือ พ.อ.(พ)ดร.ชาตรีไกรพีรพรรณ รองนายกเทศบาลตำบลเมืองเก่า


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ บึงแก่งน้ำต้อน บ้านสะอาด ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุปและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนแก่งน้ำต้อน ในโอกาสติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวิทิต ทองโสภิต นายกเทศบาลเมือง เก่า,พ.อ.(พ)ดร.ชาตรีไกรพีรพรรณ รองนายกเทศบาลตำบลเมืองเก่า และพาคีเครือข่ายผู้นำอปท. อาทิ เทศบาลเมืองเก่า ,อบต.ดอนช้าง และอบต.บ้านหว้า ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูล


นายประภัตร กล่าวว่า โครงการพัฒนาแก่งน้ำต้อนเป็นโครงการแก้มลิงขนาดใหญ่ และเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชี จากทั้งหมด 34 โครงการ ที่กรมชลประทานได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2539 มีพื้นที่หนอง 6,196 ไร่ สภาพปัจจุบันตื้นเขิน ในช่วงฤดูน้ำหลากเกิดน้ำท่วมขัง พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณรอบหนองไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเนื่องจากไม่มีอาคารบังคับน้ำ จึงทำให้ราษฎร 33,877 คน พื้นที่เกษตรโดยรอบกว่า 35,000 ไร่ ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตร


นายประภัตร กล่าวด้วยว่าทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมชลประทานได้ดำเนินการพัฒนาแก่งน้ำต้อนมาตั้งแต่ปี 2543 และในปี 2561-2562 ได้รับงบประมาณในการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การสำรวจขอบเขตโครงการ รวมถึงการออกแบบโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อนระยะที่ 1 ความก้าวหน้าปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารรายละเอียดเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 โดยมีแนวทางในการขุดลอกพื้นที่บึงแก่งน้ำต้อนพร้อมปรับปรุงคันดินโดยรอบ 6,196 ไร่ หากโครงการแล้วเสร็จ จะทำให้เกิดประโยชน์โดยเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำจากเดิม 7.431 ล้าน ลบ.ม. เป็น 35.02 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ชลประทานใน 7 ตำบล 3 อำเภอ ประมาณ 35,000 ไร่ เป็นแหล่งรองรับน้ำและเก็บกักน้ำที่สำคัญของลำน้ำชี เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎร ทั้งยังเก็บกักน้ำไว้สำหรับสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่การเกษตร อีกทั้ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น หากได้รับการพัฒนาจะบรรจุน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอนาคต


นายประภัตร กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน มีแผนพัฒนาแก้มลิงแก่งน้ำต้อนพร้อมอาคารประกอบ(ระยะที่ 1) ปี 2564-2567 แผนงานก่อสร้าง 4 ปี งบประมาณ 750 ล้านบาท ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปี 2524-2560 รวมพื้นที่ชลประทาน 5,130 ไร่ ปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น 2.431 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ขุดลอก 566.50 ไร่ งบประมาณ 90.05 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ได้รับฟังรายงานและติดตามความคืบหน้าแล้วจะนำไปหารือกับกรมชลประทาน เพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้เร็วขึ้นจากเดิมที่มีกำหนด 4 ปี เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชน ให้มีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค ต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads